โครงสร้างอำนาจจัดการของบริษัทได้รับการจัดแบ่งและถ่วงดุล โดยประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายนามดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
ประธานกรรมการ
2
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
กรรมการอิสระ
3
นายปิยะ วิริยประไพกิจ
กรรมการ
4
นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ
5
นายฟาง จิน หลง
กรรมการ
6
นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมการ
7
นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการผู้จัดการ
8
นายคมกริช ประชากริช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9
นายทวีศกดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10
นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 
 
สำหรับรายนามผู้บริหารของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดใน
 
 
 

บุคลากร  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 148 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

 

สายงานหลัก
จำนวนพนักงาน
ฝ่ายผลิต
                      113
ฝ่ายขาย
                          4
ฝ่ายธุรการและการจัดการ
                        22
ฝ่ายการเงินและบัญชี
                          7
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2
   
 
Home | About Us | Organization | Products | Investor Relations | Production Process | Contact Us | Job
Copyright (c) 2009, . All Right Reserved.